วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อนามสกุล: เด็กหญิงณัฐชา เตมีกุล
ชื่อเล่น: ปริ๊นซ์
เกิดวันที่ 26 เดือนมีนาคม 2553
ที่อยู่ ตำบลคลองตาคต  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
คติประจำใจ  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เสนอ:.พิทักษ์ คำแคว่น
หลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
1 แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจนถือเป็นแบบอย่างที่ดี 10 คะแนน
2 มีกริยา มารยาทที่เรียบร้อย งดงามมีความอ่อนน้อม ถ่อมตนจนได้รับการชื่นชม10 คะแนน
3 ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน/งานด้านวิชาการและกีฬา
3.1 ระดับโรงเรียน 10 คะแนน
3.2 ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 15 คะแนน
3.3 ระดับประเทศ  20 คะแนน
4 เก็บเงิน สิ่งของมีค่าของผู้อื่นได้ แล้วส่งคืน
มูลค่าไม่เกิน  50 บาท      2 คะแนน


มูลค่าไม่เกิน 100 บาท 3 คะแนน
มูลค่าไม่เกิน500 บาท  10 คะแนน
มูลค่าไม่เกิน 1000 บาท 15 คะแนน
5 หารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัวจนถือเป็นแบบอย่างที่ดี 
6เป็นหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง ปฏิบัติหน้าที่สมำเสมอ โดยไม่บกพร่อง    10คะแนน
7เป็นคณะกรรมการนักเรียน (ประธาน/รองประธาน/กรรมการ) 20 คะแนน
8ช่วยงานด้านการปกครองนักเรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี 10 คะแนน
9มีความขยันหมั่นเพียรในการทำกิจกรรม จนได้รับการยกย่อง 10 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น